Liga francuska: trener Sabri Lamouchi zwolniony z Rennes

Liga francuska: trener Sabri Lamouchi zwolniony z Rennes